Ett gott ledarskap är en av byggstenarna till att nå goda resultat. Ledarskapet syftar till att ge trygghet hos, samt ledning och styrning av medarbetare och omgivning så att arbetet blir effektivt och resultaten uppnås.

Vi går under utbildningspassen in på teorier bakom ledarskap, grupputveckling liksom människans psykologi. Tonvikt läggs inte på teorierna utan mer på hur dessa kan omsättas i praktiken och på diskussioner kring goda och mindre bra exempel från verkligheten.

Delmoment
Till att börja med fokuseras på de psykologiska aspekterna på oss människor, drivkrafter hos individer i allmänhet och de speciella drivkrafterna i arbetslivet i synnerhet. De viktiga frågorna kring engagemang och motivation berörs; inte minst tips och idéer på hur engagemang kan skapas och motivationen höjas. Att skapa trygghet i din grupp och i din omgivning grundläggs i att du själv är stabil och trygg. Som ledare behöver du inte vara experten på området utan en grundkunskap är ofta tillräckligt.

Steg två behandlar förankringsprocessen mot omgivningen. Ofta behöver du som chef/ledare förankra dina idéer och förslag hos din chef och/eller din närmaste omgivning. Vi pratar om presentationsteknik och pedagogik i förankringen.

Steg tre behandlar gruppers utveckling. Med utgångspunkt i grupputvecklingsteorier studerar vi de olika faserna och dess problemställningar och fördelar. Vi går också in på olika typer av grupper och hur en grupp bör formas för att få rätt gruppdynamik och därigenom så snabbt som möjligt bli effektiv.

Ledning och styrning av gruppen och dess deltagare är det avslutande steget i utbildningen. Vi går igenom en något förenklad version av ”situationsanpassat ledarskap” och applicerar de teorierna på var i utvecklingen gruppen står samt, om det är frågan om enskild individ, vilket ledarskap som lämpar sig bäst i olika arbetssituationer. Vidare pratar vi om vikten av att delegera och hur detta på bästa sätt görs.